Kredyty technologiczne

Blog dla przedsiębiorców

Strona główna » Kategoria "Szansa na sukces"

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny, z którego można było w poprzedniej perspektywie budżetowej skorzystać w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców działających na terenie naszego kraju. Mając powyższe na uwadze, rozwiązanie analogiczne do wspomnianego kredytu technologicznego, ujęte zostało także w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, obowiązującym w latach 2014-2020 (https://www.poir.gov.pl). Nosi on obecnie nazwę kredytu na innowacje technologiczne. Cały wpis

Wspieranie działalności CSR przedsiębiorstw

Firmy, które zwracają uwagę na swoje społeczne oddziaływanie są uprzywilejowane obecnie na przykład w walce o dotacje. Dotacje dla firm są dla nich zdecydowanie łatwiejsze do pozyskania niż w przypadku firm o podobnym profilu, lecz innym podejściu do spraw środowiskowych i społecznych. Zastanówmy się, dlaczego CSR jest tak ważny i czemu jest tak premiowany? Cały wpis

Plan gospodarki niskoemisyjnej – założenia i cele

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem o znaczeniu strategicznym do opracowania którego zobowiązane są gminy i związki gmin. Dokument ten koncentruje się na działaniach niskoemisyjnych i tych, które efektywnie wykorzystują dostępne zasoby, w tym zwłaszcza na:

 • poprawie efektywności energetycznej na terenie gminy,
 • zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na tle innych sposobów jej pozyskiwania.

Emisja zanieczyszczeń

Sporządzane przez gminy plany gospodarki niskoemisyjnej koncentrują się na wszystkich działaniach, mających w założeniu redukcję emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza w tym również:

 • pyłów,
 • tlenków azotu,
 • dwutlenku siarki
 • oraz emisji dwutlenku węgla.

Szczególnym nacisk kładziony jest na tereny, na których odnotowano przekroczenie jakości poziomów dopuszczalnych stężeń wyżej wymienionych zanieczyszczeń w powietrzu.

Korelacja działań w trosce o atmosferę

Jednostką finansującą plany gospodarki niskoemisyjnej w wysokości 85 procent jest Fundusz Spójności, zaś beneficjentami są Jednostki Samorządu Terytorialnego lub Związki Gmin.
Aby założone w planie gospodarki niskoemisyjnej cele zrealizować, konieczna jest współpraca nawiązywana z podmiotami będącymi producentami i odbiorcami energii, ze szczególnym uwzględnieniem działań, które podejmowane są w sektorze publicznym. Dodatkowo, konieczne jest kontrolowanie obszarów, w których władze lokalne posiadają istotny wpływ na kwestie związane ze zużyciem energii w perspektywie długoterminowej, także w kontekście planowania przestrzennego.

Jeden cel –różne programy

Każdy opracowywany plan gospodarki niskoemisyjnej powinien wykazywać ścisłą spójność z nowotworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do programów dotyczących ochrony powietrza i planów zaopatrzenia w:

 • ciepło,
 • chłód,
 • energię elektryczną,
 • i paliwa gazowe.

Ciężko bowiem mówić o rzeczywistych dążeniach do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną bez wspólnego działania w tym zakresie.

Znaczenie planu gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem o znaczeniu strategicznym, którego celem jest określenie wizji dalszego rozwoju gminy, bądź też kilku gmin zrzeszonych, w dążeniu do transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Kluczowym elementem dokumentu tego jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących przyjętą wizję gminy(lub kilku zrzeszonych gmin). Cały wpis

Ograniczenie emisji na poziomie gmin

Zgodnie z wymogami Ministerstwa Gospodarki, określonymi w ramach ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu na dofinansowanie planów, plan gospodarki niskoemisyjnej (o czym także kilka słów pod linkiem: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/) ma:

 •  realizować cele planów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych,
 •  oraz doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Cały wpis