Kredyty technologiczne

Blog dla przedsiębiorców

Strona główna » Kategoria "Rozwój firmy"

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny, z którego można było w poprzedniej perspektywie budżetowej skorzystać w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców działających na terenie naszego kraju. Mając powyższe na uwadze, rozwiązanie analogiczne do wspomnianego kredytu technologicznego, ujęte zostało także w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, obowiązującym w latach 2014-2020 (https://www.poir.gov.pl). Nosi on obecnie nazwę kredytu na innowacje technologiczne. Cały wpis

Wspieranie działalności CSR przedsiębiorstw

Firmy, które zwracają uwagę na swoje społeczne oddziaływanie są uprzywilejowane obecnie na przykład w walce o dotacje. Dotacje dla firm są dla nich zdecydowanie łatwiejsze do pozyskania niż w przypadku firm o podobnym profilu, lecz innym podejściu do spraw środowiskowych i społecznych. Zastanówmy się, dlaczego CSR jest tak ważny i czemu jest tak premiowany? Cały wpis

Plan gospodarki niskoemisyjnej – założenia i cele

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem o znaczeniu strategicznym do opracowania którego zobowiązane są gminy i związki gmin. Dokument ten koncentruje się na działaniach niskoemisyjnych i tych, które efektywnie wykorzystują dostępne zasoby, w tym zwłaszcza na:

  • poprawie efektywności energetycznej na terenie gminy,
  • zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na tle innych sposobów jej pozyskiwania.

Emisja zanieczyszczeń

Sporządzane przez gminy plany gospodarki niskoemisyjnej koncentrują się na wszystkich działaniach, mających w założeniu redukcję emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza w tym również:

  • pyłów,
  • tlenków azotu,
  • dwutlenku siarki
  • oraz emisji dwutlenku węgla.

Szczególnym nacisk kładziony jest na tereny, na których odnotowano przekroczenie jakości poziomów dopuszczalnych stężeń wyżej wymienionych zanieczyszczeń w powietrzu.

Korelacja działań w trosce o atmosferę

Jednostką finansującą plany gospodarki niskoemisyjnej w wysokości 85 procent jest Fundusz Spójności, zaś beneficjentami są Jednostki Samorządu Terytorialnego lub Związki Gmin.
Aby założone w planie gospodarki niskoemisyjnej cele zrealizować, konieczna jest współpraca nawiązywana z podmiotami będącymi producentami i odbiorcami energii, ze szczególnym uwzględnieniem działań, które podejmowane są w sektorze publicznym. Dodatkowo, konieczne jest kontrolowanie obszarów, w których władze lokalne posiadają istotny wpływ na kwestie związane ze zużyciem energii w perspektywie długoterminowej, także w kontekście planowania przestrzennego.

Jeden cel –różne programy

Każdy opracowywany plan gospodarki niskoemisyjnej powinien wykazywać ścisłą spójność z nowotworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do programów dotyczących ochrony powietrza i planów zaopatrzenia w:

  • ciepło,
  • chłód,
  • energię elektryczną,
  • i paliwa gazowe.

Ciężko bowiem mówić o rzeczywistych dążeniach do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną bez wspólnego działania w tym zakresie.

Trzeba iść do przodu!

Świat pędzi do przodu, wciąż się rozwija i udoskonala w bardzo szybkim tempie, co sprawia, ze musimy starać się za nim nadążyć. W praktyce nie jest to wcale takie łatwe. Dotyczy to nie tylko osób prywatnych, ale i przedsiębiorstw, które wciąż muszą podejmować trud doskonalenia swych działań, po to, aby móc przetrwać wśród ogromnej konkurencji. Cały wpis

Na czym polega doradztwo informatyczne?

Odpowiednie wsparcie w zakresie informatycznym organizacji przekłada się wprost na zwiększenie efektywności procesów, usprawnienie komunikacji i obiegu informacji, czy też redukcję kosztów. Z tego też względu to właśnie wybory dokonane w sferze IT w coraz większym stopniu decydują o sprawności działania samych organizacji i osiąganych przez nich przewadze konkurencyjnej. Cały wpis

Czym jest consulting?

Firmy consultingowe świadczą usługi z zakresu doradztwa, w zależności od firmy może być to jedna określona dziedzina np. zarządzanie zasobami ludzkimi lub kilka bardzo różnorodnych dziedzin, z której każdą reprezentuje grono ekspertów, których wiedza i doświadczenie są z nią ściśle związane. Cały wpis