Kredyty technologiczne

Blog dla przedsiębiorców

Kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt technologiczny (p którym więcej tutaj: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/) zwany w obecnej perspektywie budżetowej kredytem na innowacje technologiczne, jest działaniem, którego podstawowym celem jest podniesienie innowacyjności w polskich firmach. Zrealizowane ma to zostać poprzez wdrożenie w naszych rodzimych przedsiębiorstwach użycia zaawansowanych technologii, przyczyniających się do: Cały wpis

Kredyt technologiczny – metoda na zdobycie dodatkowego kapitału dla firm

Kredyt technologiczny w poprzedniej perspektywie finansowej, obowiązującej do roku 2014, cieszył się bardzo dużą popularnością wśród przedsiębiorców (więcej). Stał się dla nich metodą, dzięki której możliwe stało się zdobycie dodatkowego kapitału dla firm. Aby móc ubiegać się o przyznanie premii technologicznej, z której spłacić można było część zaciągniętego zadłużenia, należało spełnić przede wszystkim dwa podstawowe warunki: Cały wpis

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny, z którego można było w poprzedniej perspektywie budżetowej skorzystać w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców działających na terenie naszego kraju. Mając powyższe na uwadze, rozwiązanie analogiczne do wspomnianego kredytu technologicznego, ujęte zostało także w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, obowiązującym w latach 2014-2020 (https://www.poir.gov.pl). Nosi on obecnie nazwę kredytu na innowacje technologiczne. Cały wpis

Kredyt technologiczny w nowej odsłonie

Kredyt technologiczny, który udzielany był w poprzednim rozdaniu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców. Z tego właśnie względu, w ramach następcy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, czyli Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój realizowanego w latach 2014-2020 zdecydowano się na kontynuowanie tej formy wsparcia. Nosi ono w obecnej perspektywie budżetowej nazwę kredytu na innowacje technologiczne i przeznaczone jest, tak jak kredyt technologiczny dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Cały wpis

Kredyt technologiczny – nowy nabór

Wśród dotacji unijnych przeznaczonych do przyznania w obecnym, 2016 roku, sporym zainteresowaniem cieszy się Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, w tym zwłaszcza Poddziałanie 3.2.2 określane, jako Kredyt na innowacje technologiczne. Poddziałanie to, to nic innego jak znany w wcześniejszej perspektywy kredyt technologiczny (więcej o kredycie pod linkiem: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/), do przyznawania, którego upoważniony jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Ta forma dofinansowania innowacyjnych przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm cieszy się sporą popularnością. W nowej perspektywie budżetowej, pula środków do rozdysponowania wynosi 303 miliony złotych. Cały wpis

Dla kogo przeznaczony jest kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny jest rodzajem wsparcia, które mogą pozyskać podmioty gospodarcze z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co potwierdzone musi być wpisem do odpowiedniego rejestru. Warto tu jednak zaznaczyć, że firmy te muszą również posiadać wymaganą zdolność kredytową, co wynika ze specyfiki tego produktu – przedsiębiorca może uzyskać premię technologiczną służącą spłacie części zaciągniętego zadłużenia. Trzeba je jednak wcześniej zaciągnąć w banku komercyjnym.

Na co mogą być przeznaczone środki?

Kredyt technologiczny jest rodzajem wsparcia, które mogą pozyskać podmioty gospodarcze z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co potwierdzone musi być wpisem do odpowiedniego rejestru

Autor zdjęcia: Thomas Hawk

Wsparcie finansowe uzyskiwane w ramach premii technologicznej, przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, których celem jest zakup i wdrożenie nowej technologii, lub też wdrożenie własnej nowej technologii i uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych, bądź też znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów a także usług.
Technologia taka, aby mogła jednak zostać przedmiotem wdrożenia, musi mieć postać jedną z niżej wymienionych:

Trzeba tu jednak zaznaczyć, że kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym to została wdrożona nowa technologia, która jest przedmiotem inwestycji technologicznej.

Wdrażanie technologii

Wdrożenie technologii, o którym mowa w ustawie, polegać powinno na takich działaniach przedsiębiorcy w wyniku, których pomysł opisany we wniosku o dofinansowanie, jako nowa technologia, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie wymaganej bazy i infrastruktury technologicznej, w której to technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana. Jej następstwem możliwa będzie, bowiem produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tejże technologii.

Na czym polega zasadnicza różnica?

W przypadku kredytu technologicznego, należy odróżnić inwestycje polegające na faktycznym wdrażaniu technologii, od tych inwestycji, które polegają na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której to technologia taka jest już zawarta. Jeśli zdarzy się, że do realizacji danej technologii możliwe jest zakupienie gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii, czyli takiej, której sposób działania wprost wynika z opisu technologii objętej złożonym wnioskiem, nie można jednak mówić, że technologię wdraża nabywca takiego urządzenia. W rzeczywistości, bowiem wdrożenia technologii dokonał już sam producent urządzenia, na etapie jego opracowywania i konstruowania. Zatem przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża tak naprawdę technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej zbudowanej przez innego przedsiębiorcę. Tak, więc użytkownikowi technologii kredyt technologiczny nie przysługuje, za to wytwórcy urządzenia jak najbardziej.