Kredyty technologiczne

Blog dla przedsiębiorców

Strona główna » 2015 » Sierpień

Plan gospodarki niskoemisyjnej – założenia i cele

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem o znaczeniu strategicznym do opracowania którego zobowiązane są gminy i związki gmin. Dokument ten koncentruje się na działaniach niskoemisyjnych i tych, które efektywnie wykorzystują dostępne zasoby, w tym zwłaszcza na:

  • poprawie efektywności energetycznej na terenie gminy,
  • zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na tle innych sposobów jej pozyskiwania.

Emisja zanieczyszczeń

Sporządzane przez gminy plany gospodarki niskoemisyjnej koncentrują się na wszystkich działaniach, mających w założeniu redukcję emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza w tym również:

  • pyłów,
  • tlenków azotu,
  • dwutlenku siarki
  • oraz emisji dwutlenku węgla.

Szczególnym nacisk kładziony jest na tereny, na których odnotowano przekroczenie jakości poziomów dopuszczalnych stężeń wyżej wymienionych zanieczyszczeń w powietrzu.

Korelacja działań w trosce o atmosferę

Jednostką finansującą plany gospodarki niskoemisyjnej w wysokości 85 procent jest Fundusz Spójności, zaś beneficjentami są Jednostki Samorządu Terytorialnego lub Związki Gmin.
Aby założone w planie gospodarki niskoemisyjnej cele zrealizować, konieczna jest współpraca nawiązywana z podmiotami będącymi producentami i odbiorcami energii, ze szczególnym uwzględnieniem działań, które podejmowane są w sektorze publicznym. Dodatkowo, konieczne jest kontrolowanie obszarów, w których władze lokalne posiadają istotny wpływ na kwestie związane ze zużyciem energii w perspektywie długoterminowej, także w kontekście planowania przestrzennego.

Jeden cel –różne programy

Każdy opracowywany plan gospodarki niskoemisyjnej powinien wykazywać ścisłą spójność z nowotworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do programów dotyczących ochrony powietrza i planów zaopatrzenia w:

  • ciepło,
  • chłód,
  • energię elektryczną,
  • i paliwa gazowe.

Ciężko bowiem mówić o rzeczywistych dążeniach do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną bez wspólnego działania w tym zakresie.

Innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne, którego poprzednia nazwa to kredyt technologiczny to instrument służący wspieraniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą wdrożyć u siebie innowacje technologiczne. Cały wpis