Kredyty technologiczne

Blog dla przedsiębiorców

Kredyt Technologiczny – podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Kredyt na innowacje technologiczne, znany również, jako kredyt technologiczny (o czym także tutaj: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/), to instrument wsparcia finansowego udzielany mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom. Jego nadrzędnym celem jest podniesienie ich innowacyjności i konkurencyjności na rynku, poprzez umożliwienie im wdrożenia w swoich strukturach często bardzo kosztownych innowacji technologicznych. Innowacje te mogą być wynikiem własnych prac lub wynikiem prac nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu od jednostek naukowo-badawczych lub też samych naukowców.

Czas pędzi nieubłaganie!

Kredyt na innowacje technologiczne, znany również, jako kredyt technologiczny, to instrument wsparcia finansowego udzielany mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom

Autor zdjęcia: snre

Termin naboru wniosków rozpoczął się niespełna miesiąc temu, trwa, bowiem od dnia 7 grudnia 2015 roku. Nabór zakończy się 20 stycznia 2016 roku, więc już wkrótce. Jeśli zamierzasz skorzystać z tej formy pomocy, nie ma czasu do stracenia. Warto, bowiem nie wiadomo kiedy i czy w ogóle organizowany będzie kolejny nabór!

Wspieranie działalności CSR przedsiębiorstw

Firmy, które zwracają uwagę na swoje społeczne oddziaływanie są uprzywilejowane obecnie na przykład w walce o dotacje. Dotacje dla firm są dla nich zdecydowanie łatwiejsze do pozyskania niż w przypadku firm o podobnym profilu, lecz innym podejściu do spraw środowiskowych i społecznych. Zastanówmy się, dlaczego CSR jest tak ważny i czemu jest tak premiowany? Cały wpis

Plan gospodarki niskoemisyjnej – założenia i cele

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem o znaczeniu strategicznym do opracowania którego zobowiązane są gminy i związki gmin. Dokument ten koncentruje się na działaniach niskoemisyjnych i tych, które efektywnie wykorzystują dostępne zasoby, w tym zwłaszcza na:

  • poprawie efektywności energetycznej na terenie gminy,
  • zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na tle innych sposobów jej pozyskiwania.

Emisja zanieczyszczeń

Sporządzane przez gminy plany gospodarki niskoemisyjnej koncentrują się na wszystkich działaniach, mających w założeniu redukcję emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza w tym również:

  • pyłów,
  • tlenków azotu,
  • dwutlenku siarki
  • oraz emisji dwutlenku węgla.

Szczególnym nacisk kładziony jest na tereny, na których odnotowano przekroczenie jakości poziomów dopuszczalnych stężeń wyżej wymienionych zanieczyszczeń w powietrzu.

Korelacja działań w trosce o atmosferę

Jednostką finansującą plany gospodarki niskoemisyjnej w wysokości 85 procent jest Fundusz Spójności, zaś beneficjentami są Jednostki Samorządu Terytorialnego lub Związki Gmin.
Aby założone w planie gospodarki niskoemisyjnej cele zrealizować, konieczna jest współpraca nawiązywana z podmiotami będącymi producentami i odbiorcami energii, ze szczególnym uwzględnieniem działań, które podejmowane są w sektorze publicznym. Dodatkowo, konieczne jest kontrolowanie obszarów, w których władze lokalne posiadają istotny wpływ na kwestie związane ze zużyciem energii w perspektywie długoterminowej, także w kontekście planowania przestrzennego.

Jeden cel –różne programy

Każdy opracowywany plan gospodarki niskoemisyjnej powinien wykazywać ścisłą spójność z nowotworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do programów dotyczących ochrony powietrza i planów zaopatrzenia w:

  • ciepło,
  • chłód,
  • energię elektryczną,
  • i paliwa gazowe.

Ciężko bowiem mówić o rzeczywistych dążeniach do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną bez wspólnego działania w tym zakresie.

Innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne, którego poprzednia nazwa to kredyt technologiczny to instrument służący wspieraniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą wdrożyć u siebie innowacje technologiczne. Cały wpis

Trzeba iść do przodu!

Świat pędzi do przodu, wciąż się rozwija i udoskonala w bardzo szybkim tempie, co sprawia, ze musimy starać się za nim nadążyć. W praktyce nie jest to wcale takie łatwe. Dotyczy to nie tylko osób prywatnych, ale i przedsiębiorstw, które wciąż muszą podejmować trud doskonalenia swych działań, po to, aby móc przetrwać wśród ogromnej konkurencji. Cały wpis

Znaczenie planu gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem o znaczeniu strategicznym, którego celem jest określenie wizji dalszego rozwoju gminy, bądź też kilku gmin zrzeszonych, w dążeniu do transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Kluczowym elementem dokumentu tego jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących przyjętą wizję gminy(lub kilku zrzeszonych gmin). Cały wpis